Auto Cửu Âm Chân Kinh - ZDN

Tính năng cơ bản

- Trợ lý ngày
- Sử dụng kỹ năng
- Vận tiêu
- Thụ nghiệp
- Luyện công
- Chiến trường
- Hào kiệt
- Sử dụng vật phẩm
- Tung hoành tứ hải
- Thích quán
- Nông phu, thu thập
- Dò cóc
- Thiên thê
- Do thám
- Ôn tuyền
- Bắt thỏ
- Đàn
- Thông tin cóc
- Tự động Chat
- Tự động nhận Kỳ ngộ
- Nghề: cầm, kỳ, thi, họa

Tính năng nâng cao

- Trợ lý tuần
- Đánh Giáp Tung hoành tứ hải
- Đánh Giáp Thích quán
- Bộ kỹ năng riêng cho từng tác vụ
- Nhiệm vụ nội 5
- Nhiệm vụ ngày Thiên đăng kiếp
- Nhiệm vụ nội 6(có Tinh dao biệt viện)
- Nhiệm vụ ẩn thế
- Lăng tiêu thành
- Cấm địa Khoái hoạt đảo
- Cấm địa Tinh dao cung
- Cấm địa Bí cảnh vô tranh
- Cấm địa Đại mạc quỷ thành
- Phong vân nhai
- Diễn võ Tâm ma
- Nhiệm vụ Ngũ hành thiên cung
- Nhiệm vụ thông dụng

Tính năng tiện ích

- Sửa đồ nhanh(độ bền dưới 50)
- Gợi ý Đào bảo Lỗ ban
- Chế đồ mở giới hạn 999
- Mở nhiều Client
- Xóa thư trống hàng loạt
- Tự động nhập "Xóa" khi xóa đồ
- Hiện pass rương khi vừa vào game
- Ẩn phim cắt cảnh
- Tùy chỉnh FPS tối đa
- Thiết lập Tọa kỵ(dùng cho Ki hiệp lộc)
- Bỏ chat quỳ hoa
- Kết nối lại ở màn hình đăng nhập
- Mở Giang hồ lang trung từ túi nhân vật
- Thông tin cây ngày
- Tự động bật nội tu khi chuyển map, chuyển giao với liên server